ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel
 

Federaal regeerakkoord wijzigt onze pensioenen en verlofstelsels

Premier Charles MichelDat de nieuwe federale regering de pensioenleeftijd tegen 2030 wou optrekken van 65 naar 67 jaar, berichtten we vorige week al. Premier Charles Michel heeft dat nogmaals bevestigd toen hij eerder deze week het volledige federale regeerakkoord voorstelde.

Nu blijken er nog meer ingrepen in ons pensioen aan te komen. We zetten de belangrijkste plannen van de federale regering op een rij. Let op! Dit zijn allemaal nog maar intenties, die de komende maanden of jaren nog door de federale overheid in wetten of Koninklijke besluiten moeten gegoten worden én onderhandeld worden met de sociale partners.

  • De pensioenbonus wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2015. Dat is een bijkomend bedrag voor wie langer blijft werken en niet snel op vervroegd pensioen gaat. Wie al een pensioenbonus aan het opbouwen was, blijft de verworven bonus wel behouden.
  • De voorwaarden voor vervroegde pensionering blijven ook na 2016 strenger worden. Vanaf 2017 moet u 62,5 jaar zijn en een loopbaan van 41 jaar kunnen voorleggen om vervroegd met pensioen te gaan. In 2018 wordt de minimumleeftijd 63 jaar. Vanaf 2019 moet u een loopbaan van 42 jaar kunnen voorleggen. Wie dan al 44 of 43 jaar aan het werk is, mag alsnog op 60 of 61 jaar met pensioen.
  • Er zijn ook overgangsmaatregelen: wie vóór eind 2016 al aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen voldoet, mag ook na 2016 nog aan diezelfde voorwaarden met vervroegd pensioen. Er zijn ook enkele andere overgangsmaatregelen voor wie in 2016 58 of 59 jaar is.
  • Tijdskrediet en loopbaanonderbreking tellen niet meer mee in de berekening van het aantal jaren dat u gewerkt hebt. Enkel bepaalde soorten zorgverlof tellen nog mee voor maximaal 12 maanden. Denk daarbij aan loopbaanonderbreking voor jongere kinderen, palliatieve zorg of zorg voor een zwaar ziek of gehandicapt familielid.
  • U zult wel onbeperkt mogen bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd (of als u vroeger op pensioen bent gegaan maar wel de volle 45 jaar gewerkt hebt).
  • Ten laatste in 2030 komt er een nieuw ‘puntensysteem’ om uw pensioen te berekenen.

Diploma telt niet meer mee

De federale regering wil ook sleutelen aan het pensioenstelsel voor statutaire ambtenaren. Het federaal regeerakkoord heeft alvast een aantal ideeën op papier gezet, waarover nu onderhandeld zal worden met de vakbonden:

  • De diplomabonificatie wordt ‘uitgefaseerd’ vanaf 2015. De diplomabonificatie zorgt er momenteel voor dat de jaren hogere studies die vereist waren voor uw job, ook meetellen als ‘gewerkte jaren’ voor de berekening van uw pensioenbedrag en voor de berekening van het aantal loopbaanjaren om met pensioen te gaan. Het federaal regeerakkoord wil de 'diplomajaren' niet langer laten meetellen voor de loopbaanvoorwaarde. Voor de berekening van het pensioenbedrag zouden deze jaren wel nog meetellen als 'gewerkte jaren', verduidelijkte minister van pensioenen Daniel Bacquelaine begin november in de media. Mogelijk kunnen of moeten we de studiejaren wel nog ‘regulariseren’ door zelf een bijdrage te betalen, maar dat wordt nog verder onderzocht. Het regeerakkoord zegt niet of deze maatregelen enkel voor nieuwe statutaire benoemingen zal gelden, of voor iedereen.
  • Als u eerst een tijdje contractueel tewerkgesteld bent vóór u statutair benoemd wordt, zullen de contractuele jaren in de toekomst niet meer meetellen voor de berekening van uw ambtenarenpensioen. Uw jaren als contractueel personeelslid zullen dan leiden tot het minder voordelige pensioenstelsel voor werknemers in de privé. Hier zegt het regeerakkoord wel duidelijk dat dit zou gelden voor elke statutaire benoeming nà de datum van het regeerakkoord – maar ook dat het gekoppeld zal worden aan de invoering van een tweede pensioenpijler voor contractuelen (zie verder).
  • De vereiste dat u minimum 5 effectieve dienstjaren moet hebben voor het wettelijk pensioen als statutair ambtenaar, wordt wel afgeschaft.
  • Het ‘ziektepensioen’ (bij ons o.m. gekend als de ‘definitieve ongeschiktverklaring’ na 666 ziektedagen) zou vervangen worden door arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door de mutualiteit, zoals die al bestaan voor contractuelen en werknemers in de privé.

Goed nieuws is dat een aanvullend pensioen voor contractuelen in de overheid steeds dichterbij komt. De zogenaamde tweede pensioenpijler bestaat nu al in sommige lokale besturen - weliswaar op een zeer bescheiden niveau. De federale regering wil het nu voor alle overheidsniveaus mogelijk maken en zelfs aanmoedigen. Dat is eveneens goed nieuws voor de Vlaamse Regering, die zich ook al had voorgenomen om een tweede pensioenpijler voor contractuelen uit te bouwen, maar daarvoor wel op een nieuwe federale kaderwet moet wachten.

Geen uitkering voor loopbaanonderbreking

Het federale regeerakkoord heeft nog andere gevolgen voor ons. De stelsels van tijdskrediet en loopbaanonderbreking moeten tegen 2020 volledig gelijk zijn in de publieke, de private en de non-profitsector. Hoe dat zal gebeuren zegt het regeerakkoord niet. Momenteel bestaan er meer mogelijkheden tot loopbaanonderbreking binnen de overheid dan in de privé. Een verdere vermindering daarvan lijkt waarschijnlijk, want de Vlaamse Regering heeft zich deze zomer in haar regeerakkoord ook al voorgenomen om ‘niet-thematische’ loopbaanonderbrekingen en tijdskrediet te laten uitdoven.

Wie ‘niet-gemotiveerd’ tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, zal daarvoor geen uitkering meer ontvangen, stelt het federaal regeerakkoord verder. ‘Gemotiveerd’ tijdskrediet of loopbaanonderbreking blijft wel recht geven op een RVA-uitkering. Het gaat daarbij om de zogenaamde zorgverloven, zoals loopbaanonderbreking voor jonge kinderen, voor palliatieve zorg of voor de zorg voor een zwaar ziek of gehandicapt familielid. Maar het is niet duidelijk of er nog andere ‘motivaties’ zullen aanvaard worden. De controle op de ‘thematische verloven’ moet wel strenger worden.

Meevaller voor Vlaamse overheid

Enkele voornemens in het federale regeerakkoord hebben ook een klein positief effect voor de Vlaamse overheid als werkgever. Zo is er de indexsprong in 2015. Normaal zou in maart volgend jaar de spilindex overschreden worden, waardoor onze lonen automatisch met 2 procent stijgen. Maar die indexatie slaan we voor één keer over. We lopen met zijn allen dus een loonsverhoging van 2 procent mis. Maar dat betekent wel dat de Vlaamse overheid in 2015 zo’n 200 miljoen minder moet uitgeven dan begroot.

Verder neemt de federale regering zich voor om de werkgeversbijdragen op uw loon tegen 2018 te laten dalen van 33% naar 25%. Dat is mogelijk ook een meevaller voor de Vlaamse overheid, als die daling ook gebeurt voor de contractuele personeelsleden in overheidsdienst. Voor statutaire ambtenaren dragen overheden hoe dan ook al veel minder werkgeversbijdragen af, en daarop lijken de plannen van de federale regering zich niet te richten.

Maarten De Gendt

Lees hier wat de pensioenhervormingen concreet voor uw pensioen betekenen.

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 16 oktober 2014. Laatst gewijzigd op 19 november 2014

Discussie

7 juli 2015Stefaan De Cock, Kind en GezinIk werk al acht jaar als contractant aan de overheid en merk dat een statutarisering voor mij zeer onwaarschijnlijk wordt. Ik behoor blijkbaar bij de slechtst beschermde werknemers op de arbeidsmarkt (aldus prof. Ria Janvier: http://www.jobat.be/nl/artikels/hoog-tijd-voor-het-enige-echte-eenheidsstatuut/ )

Ik verdien maandelijks minder dan mijn collega's en moet met dat lagere inkomen zelf een aanvullend pensioen opbouwen.

Ik zie nu dat stilletjes aan de voordelen voor statutairen afzwakken, maar dikwijls enkel voor nieuwe benoemingen, dus wie ze heeft mag ze houden. Dit creëert dus situaties waarbij velen de voordelen hebben en enkelen (zoals ik) er naast grijpen.

Reden? Ik werk niet lang genoeg bij de overheid (8 jaar ondertussen) om al in aanmerking te komen voor statutarisering. De expertise die ik vanuit de private sector meebracht is niet van tel.

Dit aanklagen helpt niet. Mails blijven onbeantwoord en zonder mijn toestemming terug gestuurd naar het management van mijn eigen agentschap.
27 maart 2015Katia De Bock, Ruimte VlaanderenIk zit in dezelfde situatie als collega Koen Mergaert; ik begrijp zijn reactie. Mochten de huidige voorstellen met terugwerkende kracht doorgevoerd worden voelt dit aan als contractbreuk (alhoewel we toetraden tot een statuut). Overstappers zitten met die ongunstige gemengde loopbaan. Terwijl ze wel expertise van buiten de Vlaamse overheid meebrachten (in mijn geval verplicht aantoonbaar 5 jaar ervaring om te mogen deelnemen aan het betreffende wervingsexamen). Eerst werd de pensioenleeftijd in het kader van de gelijke kansen verhoogd van 60 naar 65, nu naar 67 (ben van '62, geldt net van dat geboortejaar af). Ook verloor ik pensioenopbouw doordat voor mijn generatie, in de private sector nog geen ouderschapsverlof bestond en ik dus op eigen kost een tijd 1 dag per week minder werkte, zonder pensioenopbouw. Ook ik leed inkomensverlies door van Bijzonder Academlisch Personeel over te stappen naar statutair A1, wat ik deed voor de job die me interessant leek, omwille van het loopbaanperspectief, maar ook omwille van het pensioen. (De categorie universiteitpersoneel waar ik toe behoorde heeft inmiddels een groepsverzekering pensioen 2de pijler.) En de personeelsdienst trok destijds expliciet mijn aandacht op die diplomabonus. Helaas. Eens in de 50 kan je moeilijk helemaal herstarten. (Tot welke leeftijd wel? Ik maakte de overstap op mijn 36ste. Misschien kan bij invoering van een verandering die wendbaarheid mee bekeken worden.)
12 november 2014Tom Witters, Agentschap Wegen en VerkeerVeel succes met het vinden van nieuwe gemotiveerde werkkrachten die zich willen inzetten voor de overheid.
29 oktober 2014Koen Mergaert, Departement LNEIn 1999 ben ik van de private sector naar de openbare sector overgestapt, dit na een grondige afweging van de voor- en nadelen. Bij de voordelen waren onder meer de diplomabonificatie en de betere pensioenregeling. Bij de nadelen waren onder meer de lagere verloning en het niet meetellen van anciëniteit. In het personeelsstatuut was (en is?) verder nergens opgenomen dat de diplomabonificatie aan mogelijke herziening kan worden onderworpen, zodat deze bonificatie als onveranderd kon worden beschouwd. Nu blijkt dat men aan heel wat van die punten zal rommelen, waardoor de voordelen, die bepalend zijn geweest voor mijn keuze, grotendeels wegvallen. Grote vraag hierbij is of dit al dan niet als contractbreuk moet worden beoordeeld. Dit zal ik dan ook ten gepaste tijde laten nagaan en zo nodig juridisch aanvechten. Samen met heel wat collega's moet ik helaas vaststellen dat zowel de federale als de Vlaamse regering eerder genomen beslissingen eenzijdig wijzigt, waardoor inwoners zich bekocht en bedrogen voelen. Op een dergelijke manier besturen leidt niet tot een groot vertrouwen.
24 oktober 2014Patrick Dejonghe - LNE/AMVHet is met de pensioenregeling zoals met veel wetgevingen: de vereenvoudiging is ver te zoeken en vooral: het verandert allemaal om de haverklap, zodat een kat haar jongen er niet meer in terug vindt!
23 oktober 2014Pauline Costrop, Vlaamse BelastingdienstVoor mij hoeft een statutaire functie nu echt niet meer hoor. Ben al 6 jaar contractueel en wij hebben te horen gekregen dat er binnen onze dienst de komende 5 jaar geen bevorderingen meer zullen zijn. Onder de nieuwe akoorden wil dat dan zeggen dat er 11 jaar minder worden meegerekend voor mijn pensioen.
21 oktober 2014Robert Sijens, JongerenwelzijnHet is nu HET moment om zich massaal aan te sluiten bij de vakbonden en ook mee te doen aan al hun acties.
20 oktober 2014Frederik Dedeyne, Agentschap voor Landbouw en VisserijAls ze aan onze pensioenen komen, moeten ze de weddes in de privésector ook inkorten, zodanig dat die eenzelfde loon (volgens zelfde niveau) krijgen of ons ( dus een lager loon). Ons pensioen is immers een uitgesteld loon. Bij het begin van je loopbaan kies je er voor om ofwel wat minder te verdienen, maar met grotere zekerheid (dus aan de overheid) ofwel meer verdienen , maar minder grote zekerheid (privésector).
Dat ze dan nog de studiejaren gaan liquideren, vind ik dan nog wel het toppunt. Ik heb immers bloed, tranen en zweet geleden om mijn diploma te halen en nu gaan die jaren niet meer mee tellen...absurd
20 oktober 2014Ines Balyu, WVGBeste, ik heb altijd geweten dat in onze rechtsstaat feiten niet met terugwerkende kracht konden worden bestraft, behandeld ( naar onder andere het basisprincipe, geen misdrijf zonder wet, geen straf zonder wet...). Indertijd genomen loopbaanbeslissingen in het perspectief van de tot voor kort vigerende wetgeving, dat slechts vijf jaar loopbaanduur nodig was om op 60 jaar op vervroegd pensioen te kunnen gaan, worden nu 'bestraft'. In drie jaar tijd wordt die duur immers abrupt verhoogd van 5 naar 44 jaar!
Wijzigingen die ontzettend als on-recht te bestempelen zijn en bovendien extreem seksistisch. Het is immers duidelijk dat vooral vrouwen het slachtoffer zijn van de wijzgingen.
Vaarwel 'rechtsstaat'.
17 oktober 2014Maarten De Gendt, redactie 13Beste Tom, het federale regeerakkoord gaat niet zo diep in detail. De voornemens van de federale regering moeten eerst nog in gedetailleerde wetten en besluiten worden omgezet voor we weten hoe ze het precies zullen aanpakken. Afwachten dus.
Dit is de volledige passage over het al dan niet meetellen van loopbaanonderbrekingen bij de pensioenberekening:
"Gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking en thematische verloven worden volledig en aan het laatst verdiende loon gelijkgesteld. De gelijkstelling voor niet-gemotiveerd tijdskrediet en
loopbaanonderbreking wordt afgeschaft.
De gelijkstelling en het recht voor het gemotiveerd tijdskrediet wordt uitgebreid met maximum 12 maanden als het opgenomen wordt voor de volgende motieven:
- om te zorgen voor zijn kind tot de leeftijd van 8 jaar;
- om palliatieve zorgen toe te dienen;
- om een zwaar ziek of gehandicapt gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen."
17 oktober 2014Tom Van Poucke, Departement Onderwijs en VormingVraagje over het meetellen van loopbaanonderbrekingen: geldt dat voor de verloven die je vanaf nu pakt, of ook voor verloven die je in het verleden al hebt genomen? Concreet: ik heb voor alle vier mijn kinderen ouderschapsverlof genomen, en ook al enkele jaren Verlof Verminderde Prestaties opgenomen, in de overtuiging dat dat nog allemaal meetelde. Valt dat nu weg, of is dat enkel voor verloven die vanaf nu (vanaf dat die maatregel wet geworden zal zijn) genomen worden?

(Alle reacties zullen met de naam van de afzender gepubliceerd worden)

:


: